Erifre Belastingservice

Uw belastingaangifte invullen is niet uw favoriete tijdverdrijf ?

Als klant van Erifre kan u gebruik maken van onze belastingservice voor het invullen, berekenen en digitaal indienen van uw belastingaangifte.

Om uw belastingaangifte vlot en correct te laten invullen door ons, dient u uw persoonlijke gegevens, alsook een aantal attesten en documenten te verzamelen.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de meest gebruikelijke gevraagde informatie

Checklist

Download ook zeker onze checklist, dan weet u meteen welke gegevens en documenten u zeker dient te verzamelen.
Uw persoonlijke gegevens
 • Bankrekening en telefoonnummer
 • Adres van woonst op1 januari van het aanslagjaar (In geval van verhuis moet dit geregistreerd zijn door de dienst bevolking van uw nieuwe woonplaats)
 • Gezinssamenstelling op 1 januari van het aanslagjaar (naam en geboortedatum van de kinderen – andere personen ten laste)
 • Personen ten laste met een handicap (attest van de handicap waarop het % vermeld staat)
 • In geval van wettelijk samenwonend ( datum van wettelijk samenwonen)
 • In geval van feitelijke scheiding (datum van de feitelijke scheiding)
 • In geval van echtscheiding ( datum van de echtscheiding)
 • In geval van overlijden (attest dat werd afgeleverd door de dienst bevolking ter bevestiging van het overlijden)

Belangrijk
Gelieve uw rekeningnummer te controleren of het juist is , gelieve dit nogmaals te melden bij het invullen van uw aangifte!

U bent Feitelijk of uit de echt gescheiden en …

Betaalt onderhoudsgelden/ alimentatie

 • Naam en adres van de genieter van de onderhoudsgelden, indien dit gaat over kinderen zijn het hun gegevens daar zij de genieters zijn
 • Kopie van de rekeninguittreksels / bankafschrift of een door de bank afgeleverd attest van de door u betaalde onderhoudsgelden of andere kosten die verband houden met de kinderen

Co-ouderschap

 • Aantal kinderen die fiscaal te uwen laste zijn, maar voor wie de helft van het belastingvoordeel moet worden toegekend aan de andere ouder wegens gelijkmatige verdeelde huisvesting van de kinderen
 • Naam van de ouder bij wie de kinderen gedomicilieerd staan
 • Een gedateerde en ondertekende verklaring door beide ouders dat het reeds afgesproken co-ouderschap nog steeds van toepassing is (deze verklaring moet jaarlijks worden afgeleverd, daar een co-ouderschap steeds herzienbaar is door de betrokken partijen)
Maximale bezoldigingen om ten laste te zijn
Aan de hand van deze tabel kan u consulteren hoeveel uw dochter of zoon mag hebben aan inkomsten als jobstudent of onderhoudsuitkering om als persoon ten laste te blijven.

Meer info
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/kinderen
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student/ten_laste

Inkomsten uit onroerende goederen
 • Kopie van uw aanslagbiljet KI woning
  Indien u een woning verhuurt aan een zelfstandige/vennootschap dan hebben wij eveneens een kopie van het aanslagbiljet KI nodig alsook het bedrag van de totaal ontvangen huurgelden over het desbetreffende inkomstenjaar.
 • U bent eigenaar van een woning gelegen in het Buitenland
  – Adres van de woning
  – Aankoopprijs
  – Ontvangen huurgelden bij verhuur als vakantieverblijf
 • U bent eigenaar van een 2de woning die u zelf niet bewoont
  – Adres van de woning
  – Kopie van uw aanslagbiljet KI woning
  – Ontvangen huurgelden bij verhuur
Fiches wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte- of invaliditeit, vervangingsinkomsten

Arbeiders

 • Loonfiches wedden en lonen, loonfiche Fonds voor Bestaanszekerheid, fiche werkloosheidsuitkeringen, fiche ziekte- of invaliditeitsuitkering.
 • Loonfiche vakantiegeld ( opgelet het gaat hier over het ontvangen vakantiegeld in het inkomstenjaar – fiche goed controleren dat het de correcte is).
 • Loonfiche vervangingsinkomsten / deeltijds werkregime bijslag (toeslag 4/5 of halftijds arbeidsregime premie Vlaamse Overheid).

Arbeiders tewerkgesteld in de bouwsector

 • Loonfiches wedden en lonen, fiche getrouwheid – weerverlet zegels, loonfiche Fonds voor Bestaanszekerheid Bouw, fiche werkloosheid, fiche ziekte- en invaliditeitsuitkering.
 • Loonfiche vakantiegeld ( opgelet het gaat hier over het ontvangen vakantiegeld in het inkomstenjaar – fiche goed controleren dat het de juiste is).
 • Loonfiche vervangingsinkomsten / deeltijds werkregime bijslag (toeslag 4/5 of halftijds arbeidsregime premie Vlaamse Overheid).

Bedienden

 • Loonfiche wedden en lonen, loonfiche ziekte- of invaliditeitsuitkering, loonfiche vervangingsinkomsten / deeltijds werkregime bijslag (toeslag 4/5 of halftijds arbeidsregime premie Vlaamse Overheid).
Werkelijke Beroepskosten

Indien u uw werkelijke beroepskosten wenst in te brengen dan dienen deze hoger te zijn dan de u toegekende forfaitaire beroepskosten. Zijn deze niet hoger dan worden automatisch zoals bij elke belastingplichtige de forfaitaire beroepskosten toegepast.

Autokosten

 • U verplaatst u met de auto naar het werk en wenst uw werkelijke beroepskosten te bewijzen.
 • U krijgt een forfaitair bedrag van 0.15€ per KM toegekend.
 • De kilometers dient u steeds te staven ofwel met een kopie van het keuringsbewijs, ofwel met onderhoudsfacturen waarop de kilometerstand is genoteerd.
 • U kan steeds begin januari uw voertuig aanbieden bij het dichtstbijzijnde belastingkantoor waar u uw kilometerstand kunt laten vaststellen door een belastingcontroleur en zal geattesteerd worden.
 • Eén van deze documenten dient u ons te bezorgen bij het invullen van uw aangifte.
 • Indien U op uw wagen een lening heeft lopen dan kan er eveneens een gedeelte van de betaalde intresten in mindering worden gebracht, U heeft hiervoor wel een “attest van betaling” nodig, dit kan u bekomen bij uw financiële instelling.

Motorkosten

 • De aankoop van een motorfiets kan doorgaans op 5 jaar worden afgeschreven
 • De beschermende uitrusting (helm, oordoppen, sjaal of halsdoek, masker tegen milieuvervuiling, enz.)
 • De beschermende motorkledij (motorpak, laarzen, handschoenen, reflecterende jassen, thermische onder kledij, enz).
  zijn af te schrijven op een termijn van 3 jaar

  Opgelet! Facturen voor te leggen bij de belastingaangifte alsook het bewijs van betaling

Overzicht van de aftrekbare kosten

 • Kilometerstand op 1 januari en de stand op 31 decmber van het inkomstenjaar ( dit kan u doen aan de hand van onderhoudsfacturen waarop de kilometerstand vermeld staat, eveneens kan u steeds langs het belastingkantoor gaan waar uw kilometerstand door een controleur kan bevestigd worden)
 • Verkeersbelasting, maar ook de belasting op inverkeersstelling (BIV)
 • Verzekeringspremie
 • Onderhoud en herstellingen
 • Lidmaatschap pechbestrijding ( VAB , Touring wegenhulp, enz.)
 • Garagehuur
 • Financieringskosten ( de financieringskosten zijn voor 100% van het beroepsgedeelte aftrekbaar. Uiteraard is enkel de intrestkost aftrekbaar. Bij de eerste keer is steeds een kopie van het contract van de lening nodig). Jaarlijks attest van betaling (te verkrijgen op vraag bij uw bank)
 • Brandstofkosten ( hiervoor hebben wij het gemiddelde verbruik nodig, het door de constructeur opgegeven gemiddeld verbruik is steeds een ideaal minimumverbruik, er wordt steeds rekening gehouden dat het werkelijke verbruik doorgaans hoger ligt) Opgelet! Facturen voor te leggen bij de belastingaangifte alsook het bewijs van betaling
Terugbetaling kosten “ Thuisbureau”
Het is best verdedigbaar dat een werknemer een belastingvrije vergoeding zou ontvangen (als terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever) indien hij thuis effectief werkt. Uiteraard zullen in dat geval door de betrokkene geen werkelijke beroepskosten mogen afgetrokken worden i.v.m. zijn bureau, minstens moet de afgetrokken som worden verminderd met het door de werkgever terugbetaalde bedrag.

Welke kosten komen in aanmerking:

 • Afschrijving van de woning / eigendom hiervoor hebben wij de totale oppervlakte in m² nodig en het totaal aantal m² van de door u gebruikte kantoorruimte.
 • Kantoormeubilair.
 • Inrichting ( verlichting, verf, behang, gordijnen, enz.)
 • Gas- en elektriciteit
 • Brandverzekering
 • Onderhoud
 • Kleine uitgaven
 • Computer en randapparatuur ( afschrijving 3 jaar)
 • Telefoon- en internetkosten

Opgelet! Al deze kosten dienen gestaafd te worden aan de hand van aankoopfacturen op uw naam

Vermelding Buitenlandse Rekeningen en Levensverzekeringen.
Indien U of iemand van uw gezin titularis is van een buitenlandse rekening- en of levensverzekering bent u verplicht deze te melden, wij zullen deze dan registreren bij het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank.

Dit is wettelijk verplicht sinds het aanslagjaar 2013.

Uitgaven die recht geven op belastingvermindering
 • Giften aan erkende instellingen vb: Artsen zonder Grenzen, Rode Kruis enz.
  https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften
 • Uitgaven voor kinderopvang
 • Betalingen voor pensioensparen
 • Betalingen voor Individuele levens- en of overlijdensverzekeringen
 • Betalingen voor gekochte PWA-cheques en/of dienstencheques
 • Mama – Papalening (Ouder- kindlening)
 • Energiebesparende uitgaven voor uw woning ( enkel nog voor dakisolatie)
 • Uitgaven ter beveiliging van uw woning tegen brand of inbraak
OPGELET!
BRENG ZEKER UW IDENTITEITSKAART EN PINCODE MEE INDIEN WIJ VOOR U DE EERSTE MAAL UW AANGIFTE INVULLEN.
Het invullen en berekenen van de aangifte is geheel vrijblijvend en niet bindend. Zij werd expliciet opgesteld op en onder uw eigen verantwoordelijkheid op basis van de door u verstrekte gegevens, documenten en inlichtingen. ERIFRE BVBA is een geregistreerd TAX-on-WEB volmacht houder. ERIFRE BVBA en haar vertegenwoordigers kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld, noch wettelijk, nog contractueel, voor foutieve gegevens, ontbrekende documenten of meer algemene fouten en/ of schade van welke aard ook die zou voorkomen in en / of voorvloeien uit deze belastingaangifte/ berekening.

Contacteer ons

Blijf niet met je vragen zitten en gebruik ons contactformulier, wij bieden je snel een antwoord.

 

Erifre Verzekeringen
Kouterstraat 56,
9140 Temse,
Belgium

Openingsuren

MA - DI - DO
van 9u30 – 12u30
en 14u00 - 18u00
’s avonds op afspraak

WO - VRIJ
van 9u30 – 12u30
namiddag op afspraak

ZA - op afspraak
ZO - gesloten

FSMA/CBFA-nummer 108547A   I   Ondernemingsnummer: BE0834 626 996   I   IBAN: BE15 0688 9238 0930